• លេខ 8 ផ្លូវ Xinggong សួនឧស្សាហកម្ម Hailing ទីក្រុង Taizhou
  • 504183704@qq.com
  • 0523-86157299

វប្បធម៌ក្រុម

Group Culture

គោលបំណងរបស់យើង។
ដើម្បីអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មសម្ភារៈផ្សាររបស់ចិន បង្កើតម៉ាកយីហោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រទេសរបស់យើង និងធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែធំ រឹងមាំ និងស្ថិរភាព។

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​បេសកកម្ម
គ្មានទីបញ្ចប់ក្នុងការស្វែងរកផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងគ្មានកំហុសក្នុងការបម្រើអតិថិជនរបស់យើង។